Forelesere

Pre-konferanse 6. september:

Kjersti C. Klæbo

«Veteranpolitikk – hvorfor er det viktig»

Kjersti C. Klæbo er ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet (FD) 2014-DD.
Som leder for avdeling for kompetanse, HR,  jus og integritet i forsvarssektoren har hun de siste åtte årene hatt ansvar for utforming og gjennomføring av flere store reformer på personellsiden i forsvarssektoren. Disse reformene vil få stor betydning i mange tiår fram i tid.

Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret

Line Rønning

«Posttraumatisk forringelse og vekst blant norske Afghanistan-veteraner: Spiller kjønn noen rolle?»

Line Rønning er utdannet psykolog, og for tiden Ph.d.-stipendiat ved NTNU. Sammen med Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) og Forsvarets sanitet (FSAN) forsker hun på veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan.

Madelaine Thue Hansen

«Exit Afghanistan – sanitet under krevende forhold»

Madelaine Thue Hansen jobber til daglig som Anestesisykepleier på Ullevål sykehus. Hun har master i anestesisykepleie. Hennes første møte med Forsvaret; Feltsykehuset i Kabul Afghanistan i 2021. Etter dette har hun også en periode som anestesisykepleier på kirurgisk team for FSAN.

Helga Botten

«Exit Afghanistan – sanitet under krevende forhold»

Helga Botten jobber til daglig som avdelingssykepleier i Forsvaret/Hæren/Trenreg/Rena Sykestue. Hun er sivilt ansatt, og har flere militære kurs samt soldatutdanning. Utenlandstjeneste for Forsvaret har vært: Op Triton på Middelhavet under migrantkrisen i 2017, Feltsykehuset i Kabul Afghanistan i 2021 og som Operasjonsstøtte norsk base i Jordan 2023.

Jøran Dahl

«Nøkler og PTSD-hacks»

Jøran Dahl er 51 år gammel, gift og har ett barn. Han er diagnostisert med PTSD etter tre runder i internasjonale operasjoner, og har vært ufør siden 2011. Han har siden prøvd å bygge opp en god hverdag igjen ved hjelp av «nøkler» og «PTSD-hacks».

Kristin Runar

«Ivaretakelse av veteraner og deres familier»

Kristin Runar er regional rådgiver i Forsvarets veterantjeneste, og veteran fra Afghanistan. Gift med en veteran, som er stadig tjenestegjørende i Forsvaret, og sammen har de fire barn. Hun har utdannelse innenfor sosialt arbeid og ledelse, og har tidligere jobbet mange år innenfor rusfeltet.

Morten Henriksen

«Ivaretakelse av veteraner og deres familier»

Oberst Morten Henriksen er Forsvarets veteraninspektør og leder Forsvarets veterantjeneste. Han er selv veteran fra Balkan og Afghanistan. Veteraninspektøren skal påse at Forsvaret følger opp personell før, under og etter at de sendes ut i internasjonale operasjoner, drifte Forsvarets veteransenter, støtte veteranorganisasjonene, ivareta Forsvarets dekorasjonsinstitutt (medaljer) og være en ressurs og støtte for det sivile Norge i arbeidet med å anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner og deres nærmeste.

Arnfinn J. Andersen

«Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlands-operasjoner»

Arnfinn J. Andersen er dr.polit i sosiologi og har arbeidet innenfor forvaltning og forskning med fagområder som barn, familie, likestilling og velferd. De senere årene har han arbeidet med forskning på temaene tvungen migrasjon, radikalisering og veteraner. Han vil på konferansen presentere studien: Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner.

Venke A. Johansen

«Livet med en veteran- reaksjoner hos de hjemme»

Venke A. Johansen er ansatt på RVTS vest. Hun har erfaring som leder, med undervisning, forskning og veiledning innen universitet og høgskole, og som prosjektleder ved flere store endringsprosjekter innen spesialist-helsetjenesten. Hun er intensivsykepleier og har en doktorgrad ved UiB, seksjon for sykepleievitenskap (2007), om psykiske reaksjoner og konsekvenser for livskvalitet etter å ha vært utsatt for fysisk vold (ikke-familievold). Venke leder det regionale fagnettverket for innsatspersonell, og har jobbet med oppdrag tilknyttet ivaretakelse av FN/NATO veteraner og deres familie i flere år. Her skal hun ha en samtale med Anne Mette Albert.

Jarle Bjørke

«Oppdraget - før under etter – fra en politiveterans perspektiv»

Jarle Bjørke har jobbet i politiet siden 1987, innen mange av politiets ansvarsområder og er i dag leder for det forebyggende arbeidet i politidistriktet. Han har i tillegg internasjonal erfaring/ledererfaring fra operasjoner i Kosovo, Liberia, og Haiti.

Anne Mette Albert

«Livet med en veteran- reaksjoner hos de hjemme»

Anne Mette Albert er gift med en veteran, og vil dele av sin erfaring om reaksjoner hos de som er hjemme.

Ole Asbjørn Fauske

«Noen erfaringer og refleksjoner om innsats, kjærlighet, død og oppdragsløsning i Afghanistan»

Ole Asbjørn Fauske er pensjonert Brigader. Han har blant annet erfaring fra internasjonale
operasjoner med Forsvaret fra flere kontingenter i Bosnia og Herzegovina, og fra Afghanistan. Han har ledet store avdelinger i Forsvaret gjennom omstillingsprosesser. Fauske er nå President for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), – landets største veteranorganisasjon

Paul Smines

«Veteraner som ressurs - hjelp som nytter»

Paul Smines er veteran fra Libanon, Gulf krigen, Kroatia, Makedonia og Bosnia. Han opplevde å bli tatt til fange ved fronten i Kroatia under et ambulanseoppdrag for FN, og fikk etterpå diagnosen PTSD. Paul fikk ikke optimal hjelp av helsevesenet, men har likevel kjempet seg tilbake til et fungerende liv. Han var med på å starte SIOPS som han også ledet de første årene. Han har holdt foredrag om ivaretagelse av mennesker med bakgrunn fra krigs og konfliktområder i flere år. Paul har deltatt i flere humanitære oppdrag i naturkatastrofer og i flyktningkriser, nå senest på grensen mellom Polen og Ukraina. Paul Smines vil komme inn på hvordan veteraner kan være en god ressurs både i Norge og ved humanitære oppdrag i utlandet.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email