Forelesere

Yvonne Fondenes

Programleder og journalist i TV2

Tittel på forelesning: «Mammas hår er revet ut av hodebunnen. Hun er skambanket av pappa. Igjen» 

Yvonne Fondenes er programleder og journalist i TV 2. I 2021 valgte hun å fortelle om en oppvekst i et voldelig og alkoholisert hjem. Hun sier: «Hvis min historie kan redde ett barn, så har det vært verdt å fortelle den. 

Det er ikke uvanlig at barn som lever i voldelige hjem dekker over hvordan de har det hjemme for å beskytte foreldrene sine. Barna blir eksperter på å skjule, men det er mulig å fange det opp hvis man bare følger litt med.

Min historie er ikke unik, og vi vet at det er barn som lever med og opplever vold i hjemmet også i dag. Disse barna er vanskelig å oppdage. Jeg vokste opp i et voldelig hjem med ressurssterke foreldre i et villastrøk i Bergen. Jeg manglet ikke noe, jeg var flink på skolen, utadvendt og hadde mange venner. Jeg ble ekspert på å skjule, holde kontroll på kaoset.

Min største frykt var at noen skulle få vite hva som skjedde hjemme. Jeg fryktet barnevernet, politiet. De gangene politiet var på døren vår, gjorde jeg det jeg kunne for at de skulle gå igjen. Og jeg var lettet da de gikk og jeg ikke hørte noe mer fra dem. Jeg var redd alt og alle som kunne true at jeg mistet foreldrene mine. Jeg gjorde det jeg kunne for å beskytte dem og mine forsvarsmekanismer lyktes. Men som voksen i dag lever jeg med konsekvensene. 

Som samfunn har vi en oppgave å gjøre. Vi må se flere av disse barna. Se signalene som er der, men som kan være vanskelig å oppdage. «

Foto: Erik Edland/ TV 2

Oddvar Vignes

Foredragshaldar, underholdar, sauebonde og EMBA-student

Tittel på forelesning: «Finn deg sjølv, før andre gjer det!»

Kan skam ta livet av deg? I følgje Oddvar Vignes kan den det. Høyr historia om den morsame i gjengen, han som folk tenkte hadde alt, men som i røynda hata seg sjølv. Det var lettare å ta livet sitt enn å kaste maska for vener og familie og fortelje korleis han eigentlig hadde det. Ei historie om kva skam kan føre til, og kva som kan hende når skamma endeleg slepp taket.

Oddvar Vignes er 41 år gamal, gift og bur på Finnøy i Rogaland. Oddvar er ein erfaren foredragshaldar og underholdar,i tillegg til sauebonde og EMBA-student. Han er kjent frå program på NRK, TV2 og TVNorge og kronikkar i mellom anna VG, Aftenposten og Syn og Segn. Bok om eigen historie kjem ut på Samlaget hausten 2022.

 

Janina Fisher

Psykoterapeut og klinisk psykolog

Digital forelesning: «Overcoming Trauma-Related Shame and Self-Loathing»

Janina Fisher er en anerkjent psykoterapeut som er ekspert på behandling av traumer.

Hun er klinisk psykolog og underviser på traumesenteret i Boston. Hun har vært president i N.E. Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, EMDR rådgiver, fakultetsmedlem i Sensorimotor Psychotherapy Institute, og er formalisert underviser på Harvard Medical School.

Fisher har skrevet flere artikler om behandling av traumer og holder mye kurs nasjonalt og internasjonalt. Hun har også gitt ut boken: «Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation» på Routledge forlag.

Marte Bygstad-Landro

Psykiatrisk sykepleier

Tittel på forelesning: «Vendepunktet er den andre. Om skam i møte»

Marte Bygstad-Landro er psykiatrisk sykepleier, og har en master i psykisk helse. I dag er hun studieleder og phd stipendiat ved VID vitenskapelige høgskule. Bygstad-Landro forsker på skam knyttet til depresjon.

 

Paul Leer-Salvesen

Professor i etikk og forfatter

Tittel på forelesning: «Skam, skyld og forsoning – intervjuer med gjerningspersoner og ofre»

Paul Leer-Salvesen er professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder, sakprosaforfatter og forfatter av både voksenromaner samt barne- og ungdomsbøker.

Han har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora, av Kringkastingsrådet samt av Lovutvalget for utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige.

Reidar Thyholdt

Psykolog

Tittel på forelesning: «Skam og funksjonstap»

Reidar Thyholdt er psykolog og ansatt ved RVTS Vest. Han har arbeidet hovedsakelig med traumatisk stress, belastninger for hjelpere og selvmordsproblematikk. Han har hatt hovedansvaret for Kriseteamskulen siden 2012 og undervist ved flere studiesteder om selvmordsforebygging. Han har også bidratt til en kunnskapsbygging om skadelig innhold i sosiale medier, og gitt veiledning til en rekke personalgrupper som har vært tungt belastet i arbeidet med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Reidar har siden 2017 vært helt blind.

Reidar vil snakke om skam som en følelse ved funksjonstap og sansetap. Som blind har han egenerfaring med å leve med et tap som kan friste til å trekke seg bort fra aktivt og produktivt liv. Mange krefter i samfunnet virker inn på livsopplevelsen for personer med ulike tap og mangler, mange tjenester og individer er svært oppmerksomme og hjelpende, men noen er også krenkende. Et godt og trygt samfunn gjør at en kan leve godt med ulike tap og mangler, en bevissthet om dette gjør oss i tjenestene enda bedre i vårt arbeid.

Svein Øverland

Psykologspesialist

Tittel på forelesning: «Skam etter seksuelle overgrep. Overgripere, utsatte og ansatte»

Svein Øverland er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han har skrevet flere bøker innen sitt fagområde og arbeider nå med en phd.

Øverland var seksjonsleder i psykisk helsevern for ungdom i Telemark fra 1999 til 2005. Han har deretter hatt stillingen som seksjonsjef ved Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksoner, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. I tillegg er han ansatt som rådgiver ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider med barn, familier og voksne.

Han har utgitt flere bøker, deriblant Selvskading: en praktisk tilnærming (2006), Stalking: forståelse, risiko og håndtering (2012) og Bonusfamilien (2020). Han er redaktør i tidsskrift for Sexologi og har skrevet artikler om seksualitet der og i flere tidsskrifter. Han har også hatt en fast spalte i Adresseavisen.

Anna Luise Kirkengen

Lege, dr. med., professor emerita i allmennmedisin

Tittel på forelesning: «Skam har vært en vedvarende erfaring i hele mitt liv»  

Anna Luise Kirkengen er lege, dr. med., professor emerita i allmennmedisin og seniorrådgiver ved Allmennmedisinsk Forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Hun er dr. med. fra 1998 med en avhandling om helseproblemer i voksenlivet som følge av krenkelses-erfaringer i barndommen.

Kirkengen skal reflektere over hvordan vi kan forstå at det å erfare en krenkelse kan utløse en følelse av skam. Hvorfor er det den som krenkes og ikke den som krenker som skammer seg? Og hvordan kommer skammen til uttrykk – og hva kan den bevirke med tanke på den krenkedes selvbilde, helse og liv?

Disse spørsmålene skal drøftes ved hjelp av autentiske historier, der sykdomshistorien undersøkes ved hjelp av krenkelseshistorien.

Chiku Ali

Spesialkonsulent

Tittel på forelesning: «Ære og skam hos minoritetene – hvorfor skjule?»

Chiku Ali er spesialkonsulent og har arbeidet ved RVTS Vest siden 2010. Hun har fokus på flerkulturelle utfordringer i møte med de ulike tjenestene som jobber med flyktninger i region vest. Før dette jobbet Chiku som kulturkonsulent og senere integreringskonsulent i Bergen Kommune fra 1993 – 2009.  Hun har hovedfag i teatervitenskap fra Den nasjonale høgskolen for kunst og kultur i Dar-es-Salaam, og senere mellomfag i kulturvitenskap og sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

I en årrekke har Chiku engasjert seg i temaene kjønnslemlestelse, tidlig ekteskap og tvangsekteskap, samt æresrelatert vold. Chiku er opptatt av å styrke omsorgsevner for omsorgspersoner og kompetansen hos hjelpeapparatet, for å bekjempe vold i nære relasjoner, vold mot barn og unge og negativ sosial kontroll. Chiku har utviklet verktøyet «Kurs for endringsagenter» som tilnærmingsmetode for forebygging mot skadelig tradisjonell praksis. Hun er instruktør i International child development programme (ICDP) og har arbeidet med dette både nasjonalt og internasjonalt. Hun er også kursleder i VIVAT og holder førstehjelpskurs ved selvmordsfare til ulike grupper i regi av både VIVAT og RVTS Vest.

Innlegget vil fokusere på skam i religiøs og tradisjonell forstand og kjønnsdiskriminerende maktmisbruk. Tabubelagte og vanskelige temaer er ofte forbundet med ære og skam under paraplyen «myter». Det er sterk indre justis i etniske grupper basert på ære og skam, der man har en forestilling om at noen typer oppførsel eller handlinger er hellige og medfører ære, mens andre handlinger medfører fordømmelse og skam for grupper eller enkeltindivider. I virkeligheten er dette en måte for maktpersoner å undertrykke, og da særlig kvinner og jentebarn, og frarøve dem frihet og selvstendighet. Dette medfører store negative konsekvenser for dem som våger å bryte ut og utfordre gjeldende holdninger.

Chiku deler av sin erfaring med å utfordre og utforske kulturtradisjoner og andre myter, og stiller flere spørsmål. Hvordan kan vi forstå disse skambelagte tradisjonene? Hva skal til for å oppnå positive endringer?

 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email