Forelesere

Plenum

Lisa Najavits

Lisa Najavits er psykologspesialist, PhD og direktør for Treatment Innovations, Professor II ved University of Massachusetts Medical School. Hun arbeidet ved Harvard Medical School i 25 år og var forsker ved Veterans Affairs Healthcare System, Boston i 12 år. Hennes hovedinteresser, både klinisk og forskningsmessig er blant annet: avhengighet (rus og annen avhengighet), traumer, veteraners psykiske helse og utvikling av nye psykoterapeutiske metoder. Hun har publisert over 190 forskningsartikler og bøkene: Seeking Safety: A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse; A Woman's Addiction Workbook, Recovery from Trauma, Addiction or Both: FInding Your Best Self, og behandlingsmanualen Creating Change: A Past-Focused Treatment Manual for Trauma and Addiction.

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling tok initiativ til å starte organisasjonen Barn av Rus i 2009. Han har vokst opp med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og har god kunnskap om og erfaring med å være barn som pårørende. Gjennom oppveksten og arbeid på rusfeltet gjennom flere år, har han opparbeidet seg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. I tillegg har han også fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo. Vant i 2019 Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Kari Lossius

Kari Lossius er spesialist i klinisk psykolog. Hun arbeider som privatpraktiserende psykolog (karilossius.no) og er i tillegg fagbokforfatter, veileder, og foredragsholder. Lossius har over 30 års erfaring innen rusbehandling som forsker, kliniker og leder.

Ronny Rene Raveen

Ronny Rene Raveen er erfaringsrådgiver rus og psykisk helse. Han er tidligere politi, har mastergrad i Helsevitenskap med fordypning i rus. Har hatt utenlandsopphold i Libanon og Kosovo. Har egenerfaring fra rus. Var 9 måneder i rusbehandling for avhengighet. Jobbet for A-larm Bruker- og pårørendeorganisasjon blant annet som prosjektleder for to likemannsprosjekt, og som brukerrepresentant for RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. For tiden jobber han med Migrasjon og Community Policing i Irak for FN.

Pål Solhaug

Pål Solhaug er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Han er utdannet spesialsykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og har mastergrad i samme fagfelt. Har jobbet 10 år i barne-og ungdomspsykiatri som miljøterapeut og behandler. Han har også jobbet med rusbehandling, primært med gruppeterapi for rusavhengige og deres familier, samt ledelse. På RVTS Sør er hans fagområder: Traumebevissthet generelt, traumebevisst omsorg og oppvekst i familier med rusproblematikk.

Ulrika Håkansson

Ulrika Håkansson har jobbet som kliniker i mange år, med hovedfokus på spedbarnsforeldre med rusmiddelproblematikk. Hun er førsteamanuensis og psykologspesialist ved Høgskolen Innlandet på Lillehammer. Hun disputerte for PhD graden i 2018, med tittelen «Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk». Der undersøkte hun sammenhenger mellom barndomstraumer, mors rus - og psykisk helseproblemer og betingelser for god foreldrefungering.

Odd Kenneth Hillesund

Odd Kenneth Hillesund jobber som Universitetslektor ved Universitetet i Agder og som spesialrådgiver ved RVTS Sør. Han er utdannet klinisk sosionom med fordypning i familieterapi og har mastergrad i familieterapi og systemisk praksis. Har blant annet jobbet som terapeut, teamleder og enhetsleder i ABUP (Avdeling barn og unge psykisk helse) ved Sørlandet sykehus i 13 år. Ved UIA er han lærer på videreutdanningene i Familieterapi, Psykososial helse og Psykososial helse for barn og ungdom. Ved RVTS Sør jobber han med utvikling og gjennomføring av ulike kompetanseprogram, deriblant tjenester for rusbehandling.

Geir Olsen

Geir Olsen er nestleder ved RVTS Vest. Han er utdannet sykepleier og har en mastergrad i sykepleievitenskap fra UIB, der han skrev om «Symbolsk vold og bruk av makt i norsk psykiatri». Han har også videreutdanning i kognitiv terapi, er utdannet sinnemeistringsterapeut i Brøset-programmet og har gjennomført studiet om operativ psykologi ved UiB. Geir Olsen har klinisk erfaring fra arbeid akuttpsykiatri, akuttmottak for rusavhengige og regional sikkerhetsavdeling. Han var ansatt ved kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i 14 år, der han bygget opp og implementerte kompetanseprogrammet TERMA (TERapeutisk Møte med Aggresjon).

Tordis Stokke

Tordis Stokke er psykologspesialist og leder for TSB-klinikken CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen. Stokke viste tidlig interesse for rusfeltet ved å jobbe som miljøterapeut innen rusbehandling gjennom hele psykologstudiet. Har vært innom barne- og ungdomspsykiatri, og de siste 20 årene har hun vært innenfor rusfeltet. Stokke har i 16 år vært medlem av utvalget som lager utdanningsprogrammet for psykologer innen rus- og avhengighetspsykologi. Hun har vært med å starte TSB-klinikken CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger. I sitt arbeid som kliniker og leder har hun ønsket å gi traumebevisst praksis en stor plass i pasientbehandlingen.

Parallell

Kari Dyregrov

Kari Dyregrov er Dr. Philos og professor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for velferd og deltaking, og Professor II ved Senter for Krisepsykologi, UiB. Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt. Hun har en rekke tidsskrifts- og bokpublikasjoner, deriblant bøkene Sosial nettverksstøtte ved brå død – hvordan kan vi hjelpe?, Mestring av sorg og Etter selvmordet. Dyregrov er nå prosjektleder for END-prosjektet om etterlatte ved narkotikarelatert død ved HVL.

Tormod Fridell

Tormod Fridell er spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi og gruppeanalytiker. Han er utdannet ved Københavns Universitet og Institutt for gruppeanalyse, Oslo. Han har arbeidet med rus og psykiatri i en mannsalder, og har siden 2013 vært behandlingsansvarlig for elevene ved Floenkollektivet som ønsker å bli rusfri. Floenkollektivet arbeider med bl.a. med åpen dialog, relasjoner, miljøterapi og gruppeterapi. Floenkollektivet er en del av Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen.

Marianne Fjæreide

Marianne er utdannet sosionom, og klinisk spesialist i vold og traumatisk stress (MD). Hun har bred klinisk erfaring fra rusfeltet der hun hovedsakelig har arbeidet med pasienter i Legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Hun har også arbeidet som forskningsmedarbeider og har erfaring fra ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Marianne er spesielt opptatt av rusmiddelavhengighet og traumer. Med bakgrunn i hennes mastergrad «Forekomst og opplevelse av traumer i et utvalg pasienter i LAR», har hun etablert og driver et psykoedukativt traumestabiliseringstilbud til pasienter i Avdeling for rusmedisin, både i poliklinisk behandling og i LAR. For tiden utvikler hun et nytt gruppebehandlingstilbud for pasienter i LAR (trinn 2) som har deltatt på traumestabiliserinsgrupper.

Sanne Bach Skorpen

Sanne ble utdannet som psykolog i Danmark i 2003 og har tatt spesialisering med fordypning i barn og ungdom i 2013. Hun har videreutdannet seg i Kronisk traumatisering og strukturell dissosiering samt Advances Course on trauma ved Ellert Nijenhuis 2013 – 2015. Hun har videre tatt level 1 og 2 innen Sensomotorisk Psykoterapi. Sanne har drevet traumestabiliserende grupper siden 2017 først i Bjørnafjorden kommune og nå i Avdeling for Rusmedisin, Helse Bergen.

Iris Fleten

Fleten er utdannet sykepleier med videreutdanning fra flere områder. Hun har bred klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten, både i psykisk helsevern (psykose og sikkerhetspsykiatri) og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), hovedsakelig i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) Hun har drevet grupper i Sinnemestring etter Brøsetmodellen, og driver nå gruppe med et psykoedukativt behandlingstilbud for traumeutsatte med samtidig avhengighetsproblematikk.

Ove Heradstveit

Ove Heradstveit er psykologspesialist og forsker ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge (RKBU Vest) / NORCE, og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Han disputerte for doktorgraden i 2019 med avhandlingen: "Alcohol- and drug use among adolescents. School-related problems, childhood mental health problems, and psychiatric diagnoses." Han vant Forsker Grand Prix i Bergen under Forskningsdagene i 2017. Han har erfaring som kommunepsykolog, og driver nettsiden www.hjelptilhjelp.no.

Martin Øverlien Myhre

Martin Øverlien Myhre er vernepleier med master i læring i komplekse systemer. Rådgiver ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging der han jobber med Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Har lang erfaring fra akuttpsykiatri.

Kristian Nicholas Lindseth

Kristian N. Lindseth er musikkpedagog, og har jobbet med musikk som terapeutisk virkemiddel i 17 år. Som utøvende musiker skjønte Kristian tidlig at musikk hadde helsefremmede effekt. Allerede som attenåring startet han en allsangtilbud på Olaviken alderspsykiatriske sykehus. De siste 14 årene har han vært ansatt i rusfeltet. Først på Blå Kors Askøy som etter hvert ble innlemmet i Avdeling for rusmedisin, Helse Bergen. Kristian har gjort rundt 100 opptredener sammen med pasienter på utesteder, konferanser og andre arenaer. Samtidig som Kristian anerkjenner musikkens kraft er han vel så opptatt av de sterke relasjonene musikk skaper og hvordan få mest mulig ut av disse relasjonene i behandlings øyemed.

Sofie Storaas

Sofie Storaas vil sammen med Kristian Nicholas Lindseth ha innlegg om musikkterapi, samt musikalsk innslag.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email