Forelesere

Plenum:

Stuart Ablon

Ph.D. Grunnlegger og direktør for Think:Kids; Rethinking challenging kids 

J. Stuart Ablon, Ph.D, er grunnlegger og direktør for Think:Kids; Rethinking challenging kids ved Massachusets General Hospital og førstemanuensis ved Harvard Medical School.  Dr Ablon har skrevet flere bøker om barn og unge med atferd som utfordrer oss voksne; The Challenging Child, Changeable, Treating Eplosive Kids, The school Dicipline fix. Han er en dynamisk og engasjerende foreleser og vil introdusere samarbeidende problemløsning (Collaborative Problem Solving Approach) som et verktøy når vi skal hjelpe barn i vanskelige situasjoner.

Anne Kristine Bergem

Lege, spesialist i psykiatri og universitetslektor ved OsloMet.

Hun har bred erfaring fra psykisk helsevern som kliniker, fagleder og leder av Norsk psykiatrisk forening, og har vært fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i Barns Beste. Hun har skrevet en rekke bøker, hovedsakelig om temaet barn som pårørende, og er blant landets med etterspurte foredragsholdere og formidlere på sine kompetanseområder. Hun er også fast spaltist i Bladet psykisk helse og for RVTS Sør.

Inge Nordhaug

Klinisk sosionom, forfatter og spesialkonsulent

I tilegg til å ha jobbet direkte med mennesker berørt av alvorlig omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, har han i mange år undervist i temaet for lærere i barnehage og skole og på universitet og høgskoler, samt veiledet tjenesteapparatet.

Anna Norlén

Virksomhetssjef og rektor, Ericastiftelsen, Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut

Hun har mange års erfaring med å gi støtte og behandling til barn og unge som har blitt utsatt for ulike former for vold; mishandling, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, krig og terror. Hun har arbeidet med utsatta barn innom sosialtjeneste, BUP, privat praksis og omsorgstjenesten. Hun har bred erfaring med insatser for barn i akuttfasen og i langvarig behandling. For tiden er hun stipendiat ved Karlstad universitet i et projekt som evaluerer traumafokusert behandling for barn i alderen 0 – 6 år.

Parallell:

Kristin Fagerheim

Lærer i innføringsklasse

Bakgrunn/erfaring: Jeg har arbeidet med nyankomne minoritetsspråklige elever i over 20 år som lærer. I tillegg har jeg arbeidet som rådgiver og migrasjonspedagogisk veileder. Jeg er forfatter på læreverket «På høyden» sammen med Andrianne Skjold. Jeg har vært med på å skrive den nye læreplanen  i grunnleggende norsk for språklige minoriteter som skal implementeres høsten 2020. Jeg holder for tiden på å skrive en master i interkulturelt arbeid. 

Venke A. Johansen

Dr. polit, forfatter og intensivsykepleier

Hun jobber med psykososial beredskap og vold, er utdannet intensivsykepleier og dr. polit (2007). Har er ansatt på RVTS Vest (fra 2006) og som førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har erfaring som leder, prosjektleder og med undervisning og veiledning. Forskning og publikasjoner omhandler bla posttraumatiske stress, risiko, beskyttelse og konsekvenser for livskvalitet.  

Camilla Bernhardt-Melin

Lærer og spesialpedagog

Har jobbet 20 år i grunnskolen i Stavanger kommune, både i ordinær skole og i særskilt tilrettelagt opplæringstilbud, STOLT. Har videreutdanning i psykisk helsepedagogikk og fullførte mastergrad i spesialpedagogikk ved UiS i 2016.​

Gunn Karoline Fugle

Musikkterapeut, spesialist i klinisk pedagogikk, GIM- terapeut og yoga-instruktør.

Gunn Karoline er musikkterapeut med hovudfag i musikk frå Universitetet i Oslo, spesialist i klinisk pedagogikk, barne- og ungdomspsykiatri, GIM- terapeut (Guided Imagery Music) og yogainstruktør.  Fugle har mellom anna skrive boka «Rytmen mellom oss» om bruk av musikk i arbeid med barn og unge, og artikkel om musikkterapi i boka «Guided Imagery & Music»  . Ho har og vore oppteken av å formidle kunnskap om rytme- og musikksamspel slik at terapeutar, pedagogar, foreldre og andre utan musikkfagleg bakgrunn kan nytte musikken sitt leike-, samspel- og utviklingspotensiale, i arbeid og i kvardagen med barn. 

Fugle arbeider no ved Førde BUP. Ho er spesielt oppteken av barn sin utvikling og læring gjennom sansestimulering som rytme/musikksamspel, leik og symbolisering, og korleis bruke musikk for å hjelpe barn å leve med sine erfaringar. Ho driv «Musikk og helse» der ho gjev kurs og rettleiing i bruk av musikk i arbeid med barn og unge. 

Vivian Skaten Nesse

Psykoterapeut og behandler innen rusfeltet

Har flere verv innen likestilling- og kvinnepolitikk, er opptatt av vold som tema og hvordan åpenhet kan bryte ned tabuer, samt viktigheten av å flytte skam fra utsatt til utøver/overgriper. Hun har selv vært utsatt for blind vold, noe som resulterte i traumereaksjoner og behov for behandling. Hun brenner for åpenhet omkring traumer og utveksling av erfaring, fordi en selv må ha opplevd traume for å forstå hva det fullt ut betyr og hvordan det kan påvirke ens liv.

Anne Marita Milde

Psykologspesialist og seniorforsker

Anne Marita Milde er psykologspesialist og seniorforsker ved Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest). Hun har en doktorgrad i biologisk psykologi, og flere års erfaring med pasientbehandling. Av nyere videreutdanning er hun sertifisert behandler innen komplisert sorg. Hennes fagfelt spenner vidt med traumatisk stress, selvmord og selvskading i fokus.

Annie Norevik

Spesialkonsulent og psykiatrisk sykepleier

Annie er utdannet psykiatrisk sykepleier ved Betanien sykepleierhøyskole i Bergen og Høgskulen i Østfold. Hun har videreutdanning i suicidologi fra Universitetet i Oslo og master i klinisk helsearbeid fra Høyskolen i Buskerud. Annie har lang erfaring med forebyggende arbeid. De senere årene har hun hatt særlig fokus på selvmordsforebygging i skolen. 

Andrianne Skjold

Lærer i innføringsklasse

Bakgrunn/erfaring: Jeg har arbeidet som lærer for nyankomne minoritetsspråklige elever i nesten 20 år.  Sammen med Kristin Fagerheim er jeg forfatter av læreverket «På høyden». Jeg holder for tiden på å skrive en master i interkulturelt arbeid. 

Paul Harald Smines

Ambulanseleder og rådgiver innen krise og beredskapsledelse

Han er i tillegg veteran (7 kontingenter, internasjonale militære operasjoner) og rådgiver for Forsvarets etteretningshøyskole innen gisselsituasjoner. Erfaring som krigsveteran og traumatiske opplevelser i det sivile har bidratt til at mestring og posttraumatisk vekst har blitt viktig for han. Han er opptatt av å bidra med sin erfaring, om hvordan det er «å leve når livet gjør vondt», for å hjelpe andre til å takle sterke utfordringer. Han har mange års erfaring som foreleser om tematikken.

Janita Flem Tomren

Lektor ved Ålesund voksenopplæring

Arbeider for tiden med en doktorgrad om traumer og voksnes læring.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email