Årets konferanse

Hvordan kan vi forstå traumerelatert dissosiasjon, og hva trenger mennesker som er utsatt for gjentatt traumatisering?

Dissosiasjon er menneskets ubevisste evne til å håndtere overveldende og svært traumatiske hendelser. Dette er ikke viljestyrt, men noe som skjer når vi utsettes for belastninger som det ikke er mulig å ta inn over seg. 

Særlig hos mennesker som opplever gjentatt traumatisering over tid, kan dissosiasjon bli eneste overlevelsesstrategi. Barn som traumatiseres av nære omsorgspersoner er ekstra sårbare, når det som skal være den trygge havnen blir kilden til frykt. Barnet får behov for å holde traumeopplevelsene adskilt fra det som skjer ellers i livet, og får vansker med å vokse opp som en samlet integrert person.

Det er fortsatt usikkerhet rundt hvordan en skal forstå traumerelatert dissosiasjon, og hvordan vi kan hjelpe barn, ungdommer og voksne som har måttet beskytte seg gjennom dissosiativ frakopling og oppdeling.

Målet med årets konferanse

Septemberkonferansen 2024 har som målsetting å bidra til økt forståelse for traumerelatert dissosiasjon, og hvordan dette kan komme til uttrykk. Vi har hentet inn noen av de fremste nasjonale og internasjonale kapasitetene på dissosiasjonsfeltet, for å hjelpe oss med å bli klokere. Fokus er både på økt kunnskap, tiltak og behandling i vid forstand. Vi har brukerstemmer som forteller om egne erfaringer, slik at vi kommer tettere på hvordan det er å leve med dissosiative utfordringer.

Septemberkonferansen favner bredt i forhold til tema og målgrupper, og retter seg mot alle som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn eller voksne som har opplevd gjentatt traumatisering. Vi ønsker at hjelpere skal føle seg tryggere i møte med dissosiasjon, og ha gode verktøy og relasjonelle ferdigheter som er helende for mennesker med omfattende traumeerfaringer.

Workshops

I tilknytning til Septemberkonfereransen 2024, arrangerer vi to parallelle workshops for helsepersonell som jobber klinisk med henholdsvis barn eller voksne. Workshopene finner sted dagen før konferansen, onsdag 4 september 2024.

Den ene workshopen holdes av den nederlandske psykologen Suzette Boon, og gir en innføring og opplæring i TADS-I i arbeid med voksne. Dette er et intervju for traumerelaterte symptomer, og gir holdepunkter for diagnostisering av komplekse dissosiative lidelser. Intervjuet er utviklet av Suzette Boon, og er oversatt til norsk. Workshopen vil også gi en god innføring i hva komplekse dissosiative lidelser er, og har fokus på relevante differensialdiagnostiske utfordringer. Les mer om TADS-I på sidene til Suzette Boon: TADS-I – Suzette Boon Hun har nylig utgitt boken Assessment of Trauma-related Dissociation, der TADS-I er grundig omtalt.

Den andre workshopen holdes av den britiske psykologen Karen Andor, og omhandler klinisk arbeid med barn og dissosiasjon. Karen vil snakke om hvordan en kan forstå, oppdage og behandle dissosiative utfordringer hos barn, og hvordan en kan jobbe med dissosiative deler. Workshopen går mer i dybden på kliniske problemstillinger enn det som berøres i Karen Andor sitt plenumsforedrag på Septemberkonferansen. Karen har bred erfaring fra klinisk arbeid med barn og foreldre, også innenfor en skolepsykologisk setting. Hun har utviklet tøydukker basert på dissosiative deler, som hjelpemiddel i behandlingen av traumatiserte barn. Hun er også tilknyttet Theraplay miljøet i England. Les mer om Karen Andor på hennes nettside: Karen Andor – Psychologist and Psychotherapist in Dorset

Godkjenninger

Septemberkonferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email