Årets konferanse

Illustrasjonsfoto hentet fra unsplash.

Hva betyr det å ha traumeerfaringer fra krig, og hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Vi lever i en verden hvor krigen kommer stadig nærmere, og vi regner med at det vil være svært mange mennesker med krigserfaringer som kommer i tiden fremover.  I tillegg bor det allerede flere voksne, eldre og barn med krigserfaringer i Norge. Hvordan kan vi møte og hjelpe disse menneskene?

Hovedkonferansen er 7. – 8. september. Den første dagen er fokus på hvordan erfaringer med krig preger mennesker, både psykisk og psykosomatisk. Den andre dagen er fokus på ulike tiltak for å håndtere traumatisering og andre utfordringer etter krigserfaringer.

Målet med konferansen er å styrke deltakernes forståelse og mestringsfølelse i forhold til å møte, gå i dialog og bistå mennesker fra andre kulturer som har flyktet fra krig, seksualisert vold og/eller tortur i krig. Videre vil det være fokus på hvordan en kan ivareta mindreårige flyktninger og forebygge radikalisering. Hvordan kan en legge til rette for integrering og hvordan støtte flyktningforeldre i ivaretakelsen av egne barn i helt ny kontekst. 

Pre-konferanse 

Den 6. september er det fokus på traumer og krig hos veteraner og deres familie. En veteran er en norsk personell som har avsluttet en tids- og stedsavgrenset militær-tjeneste innenlands eller utenlands (veterandirektivet).

RVTSene har som oppdrag å bidra til en styrking av kompetanse og samhandling ved psykososial ivaretakelse og støtte av veteraner, og deres familie, for å dempe og forebygge utvikling av langvarige post-traumatiske reaksjoner. Det er en rekke faggrupper som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familie, ansatte innen; kommunale helse- og sosialtjenester, skoler og barnehager, PPT, helsestasjoner, NAV, familievern og 1. – og 2.linje innen psykisk helse.  

Prekonferanse har et spennende program som vil bidra til økt forståelse for traumer og krig, fra en rekke «veteranperspektiv».

Innlederne på både pre- og hovedkonferansen representerer ulike fagfelt og erfaringer. Målet med konferansen er å gi økt forståelse for hvilke traumer mennesker som har opplevd krig lever med, og bidra til at vi som er hjelpere møter dem på en god måte.

Septemberkonferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email